Regulētais tirgus

Regulētais tirgus

drill. regulētā tirgus prakses komanda jau guvusi plašu atzinību klientu vidū. Mūsu pakalpojumu pamatā ir padziļinātas profesionālās zināšanas, nozares pieredze, kā arī uz biznesu vērsta un radoša pieeja. Esam pierādījuši sevi arī patērētāju kreditēšanas kā stingri regulētas nozares jomā.

 

Regulētā tirgus jautājumos sniedzam augstākā līmeņa juridisko palīdzību Latvijas un starptautiskām finanšu iestādēm, kredītiestādēm, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem, pensiju fondiem, riska kapitāla fondiem, kolektīvās finansēšanas platformām, apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, obligacionāru aģentiem, regulētajā tirgū iekļautām sabiedrībām, patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniedzējiem, kredītu starpniekiem un citām sabiedrībām, kurām finanšu pakalpojumu sniegšanai ir nepieciešams ievērot īpašas regulatīvas prasības.

 

Mūsu pakalpojumi ietver palīdzību tādu uzņēmumu dibināšanā un darbības atbilstības nodrošināšanā, kuru darbībai ir nepieciešams saņemt īpašu licenci un kurus uzrauga tādas iestādes kā Finanšu un kapitāla tirgus komisija, Latvijas Banka, ECB un PTAC.

Publikācijas un projekti

Esam neizsakāmi priecīgi, ka ar drill. atbalstu Latvijas Banka attiecībā uz SIA “Lieliska dāvana” ir piemērojusi #PSD2 paredzēto ierobežotā tīkla izņēmumu (limited network exclusion) un publicējusi klienta pakalpojumu aprakstu tās tīmekļa vietnē un EBA centrālajā reģistrā. SIA “Lieliska dāvana” ir atzīta par personu, kurai ir tiesības sniegt tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas pakalpojumu bez nepieciešamības iegūt maksājumu iestādes vai elektroniskās naudas iestādes darbības atļauju. Tas nozīmē, ka, lai arī SIA “Lieliska dāvana” tirdzniecības centru dāvanu kartes ir atzīstamas par maksājuma instrumentiem, uz tām neattiecas #PSD2 un Maksājumu iestāžu un elektroniskās naudas likums.

Jāatzīmē, ka līdz šim ir pastāvējusi neviennozīmīga prakse attiecībā uz tirdzniecības centru dāvanu karšu izsniegšanas uzskatīšanu par elektroniskās naudas emisiju. Tāpēc mums ir prieks, ka SIA Lieliska dāvana ir radījusi pozitīvu piemēru citiem tirdzniecības centriem.

Ar izņēmumu sarakstu var iepazīties šeit: https://uzraudziba.bank.lv/tirgus-dalibnieki/maksajumu-pakalpojumu-sniedzeji/iznemumi/

Esam neizsakāmi gandarīti un priecīgi par to, ka 20.12.2022. ar drill.  Regulētā tirgus prakses jomas ekspertu sniegto juridisko atbalstu INDEXO AIFP SIA tika reģistrēta kā alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldnieks un Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK) atļāva INDEXO AIFP SIA sniegt alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldes pakalpojumus un papildpakalpojumus.

INDEXO AIFP SIA nākotnē fokusēsies uz konkurētspējīga, zemu izmaksu nekustamo īpašumu fonda izveidi un pārvaldi, kurā ieguldīt varēs gan Baltijas institucionālie investori, gan privātpersonas.

drill. eksperti piedalījās reģistrācijai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un saskaņošanā ar FKTK, tajā skaitā, piedalījās tikšanās un sarunās ar regulatoru.

Atsaucoties SIA “Mindi Insurance” uzaicinājumam, drill. Regulētā tirgus prakses grupa sniedza savu palīdzību, SIA “Mindi Insurance” reģistrējoties kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu starpniekam Finanšu un kapitāla tirgus komisijā. Ar gandarījumu varam teikt, ka reģistrācijas process noritēja viegli un bez aizķeršanās.

 

Sadarbības ietvaros drill. komanda izstrādāja virkni iekšējo dokumentu, kas ir nepieciešami sabiedrībai kā apdrošināšanas un pārapdrošināšanas pakalpojumu sniedzējam, proti – Atbildīgās personas un pakalpojumu sniegšanā iesaistīto darbinieku zināšanu un prasmju atbilstības pārbaudes un nodrošināšanas noteikumus, Klientu maksājumu apstrādes procedūru, Informācijas sistēmas aizsardzības noteikumus, Sūdzību izskatīšanas procedūru un Organizatoriskās struktūras noteikumus.

 

Papildus tam apjomīgu darbu ieguldījām, izstrādājot SIA “Mindi Insurance”  vajadzībām Privātuma politiku un Sīkdatņu politiku, kā arī Mindi Portāla lietošanas noteikumus.

 

Papildus informācija: FKTK jaunumi.

Esam neizsakāmi priecīgi un gandarīti par to, ka 21.01.2021. mūsu klients AS Indexo Atklātais Pensiju Fonds saņēma Finanšu un kapitāla tirgus (FKTK) izsniegtu licenci privātā pensiju fonda darbībai. INDEXO tuvākajā laikā plāno piedāvāt konceptuāli jaunus un inovatīvus 3.pensiju līmeņa plānus.

 

drill. eksperti piedalījās licences saņemšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošanā un saskaņošanā ar FKTK, tajā skaitā, izstrādāja visus iekšējās kontroles sistēmas dokumentus un piedalījās tikšanās un sarunās ar regulatoru. Šī ir pirmā licence, ko ir saņēmis pensiju fonds pēc jaunā Privāto pensiju fondu likuma spēkā stāšanās, kā arī, ņemot vērā stingro AML regulāciju pēc finanšu nozares kapitālā remonta.

 

Papildus informācija: INDEXO blogs un FKTK jaunumi.

IPAS INDEXO ir start-up pensiju fonds, kurš pēdējos gados ir palīdzējis revitalizēt Latvijas pensiju fondu nozari, piedāvājot zemu izmaksu otrā līmeņa pensiju fondu pakalpojumus. Tas ir pirmais pensiju fonds Latvijā, kurš piedāvā pasīvi pārvaldītus pensiju plānus.

 

Mūsu Regulētā tirgus prakses jomas komanda veiksmīgi sniedza konsultācijas un pārstāvēja INDEXO jaunā Privāto pensiju fondu likumprojekta apspriešanā Saeimas Juridiskajā birojā. Pateicoties INDEXO iniciatīvai, likumprojektā tikai iestrādāts mehānisms, kas veicina ērtu līdzekļu pārskaitīšanas starp privātajiem pensiju fondiem procesu, kā arī tika veikti grozījumi Kredītiestāžu likumā, lai nodrošinātu stingrāku pensiju fondu dalībnieku aktīvu aizsardzību kredītiestāžu maksātnespējas gadījumā. Abas šīs juridiskās iniciatīvas ir pieņemtas.

 

Juridiskā palīdzība ietvēra likumprojekta grozījumu un to pamatojuma (anotācijas) sagatavošanu un veiksmīgu INDEXO interešu pārstāvēšanu Saeimas Juridiskajā birojā.

 

Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, skatiet:

https://indexo.lv/blogs/parmainas-3pl/

Mūsu Regulētā tirgus prakses grupas vadītājai Ramonai Miglānei Latvijas Alternatīvo pakalpojumu asociācija uzticēja godu vadīt Latvijas kolektīvās finansēšanas nozares vadlīniju izstrādi. Vadlīniju mērķis ir izveidot Latvijā ilgtspējīgu un caurskatāmu kolektīvās finansēšanas nozari.

 

Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociācija apvieno finanšu tehnoloģiju jeb FinTech uzņēmumus un citas organizācijas, kas darbojas alternatīvo finanšu nozarē (ārpus banku sektora) un sniedz finanšu pakalpojumus Latvijas un citu ES valstu iedzīvotājiem.

 

Vadlīnijas aptver tādus jautājumus kā – platformas lietotāju līdzekļu aizsardzība, uzņēmuma korporatīvā pārvaldība, informācijas pieejamība un klientu informēšana, reklāmas prakse, pasākumi interešu konflikta novēršanai un datu aizsardzībai, kā arī virkni citu principu. Ar vadlīniju tekstu var iepazīties šeit: https://www.lafpa.lv/content/uploads/2020/05/LAFPA_guidelines_crowdfunding_ENG-1.pdf .

Mūsu Regulētā tirgus ekspertu komanda pārstāvēja Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju Finanšu Ministrijas izveidotajā jaunā Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumprojekta darba grupā, tai skaitā, sagatavoja grozījumus likumprojektā, pārstāvēja asociāciju darba grupu sanāksmēs, sagatavoja argumentāciju un pamatojumu dažādu asociācijas rosināto noteikumu ieviešanai likumprojektā, vēršoties ar viedokļa pieprasījumiem Eiropas komisijā, ESMA, EBA, Lietuvas Bankā un Igaunijas finanšu regulatorā, kā arī vadīja diskusijas starp asociācijas biedriem un apkopoja vienotu biedru nostāju.

 

Lai arī jaunais Kolektīvās finansēšanas pakalpojumu likumprojekts netika virzīts tālāk par Saeimas Budžeta un finanšu komisiju, jo tā ieviešanas gaitā tika uzsākts darbs pie vienota ES regulējuma kolektīvās finansēšanas jomā, šim likumprojektam bija būtiska nozīme nozares attīstīšanā un sakārtošanā. Pateicoties mūsu ekspertu darbam, gan uzraugošajām iestādēm kā FKTK un Latvijas banka, gan Finanšu ministrijai un Tieslietu ministrijai radās padziļinātāka izpratne par nozari un platformu darbību, kas nodrošināja produktīva dialoga izveidošanu ar nozares pārstāvjiem.

Mogo Finance ir viens no lielākajiem un ātrāk augošajiem auto finansēšanas uzņēmumiem Eiropā, kas savu darbību uzsāka Latvijā un šobrīd strādā 17 valstīs. 2018. un 2019. gadā vairākos posmos Mogo Finance veiksmīgi emitēja korporatīvās obligācijas 100 miljonu EUR apmērā. Obligācijas ir iekļautas Frankfurtes fondu biržas Atvērtajā tirgū.

 

Mūsu Regulētā tirgus prakses komanda sniedza konsultācijas Mogo Finance saistībā ar visiem Latvijas tiesību aktu jautājumiem attiecībā uz veikto obligāciju emisiju, tajā skaitā, konsultācijas par nodrošinājumu strukturēšanu, nodibināšanu un reģistrāciju Latvijā, kā arī sagatavoja ar darījumu saistītos līgumus un citus dokumentus un sniedza juridisko atzinumu par nodibinājumu un saistīto līgumu spēkā esamību un izpildāmību.

Balstoties uz ievērojamo mūsu komandas pieredzi, kas gūta, konsultējot nebanku kreditētājus, un neseno straujo nozares attīstību, mūsu Regulētā tirgus prakses grupai bija iespēja palīdzēt izveidot jaunu līzinga kompāniju AS Loango.

 

Juridiskie pakalpojumi ietvēra īpašas patērētāja kreditēšanas speciālās atļaujas (licences) iegūšanu Patērētāju tiesību aizsardzības centrā (PTAC), standarta līguma noteikumu, kā arī iekšējo kredītu izsniegšanas, maksātspējas novērtēšanas, parādu piedziņas, patērētāju sūdzību izskatīšanas un datu apstrādes procedūru izstrādāšanu un saskaņošanu ar PTAC. Jānorāda, ka šī bija jau 4 PTAC licence, kas tika iegūta ar mūsu ekspertu palīdzību.

Ar mūsu Regulētā tirgus komandas atbalstu tika izveidota pirmā uz aizdevumiem balstītā kolektīvās finansēšanas platforma www.mintos.lv, kas šobrīd ir lielākā šāda veida platforma pasaulē. Uz šodienu Mintos platformā ir 340 000 investoru no visas pasaules, kas kopumā ir finansējuši 5,7 miljardus EUR. Mintos šobrīd ir vadošā platforma kontinentālajā Eiropā ar 45% tirgus daļu.

 

Vairāku gadu garumā mūsu Regulētā tirgus komanda ir palīdzējusi Mintos augt un uzsākt savu darbību vairāk kā 70 jurisdikcijās pasaulē, sniedzot klientam pilna spektra juridisko palīdzību. Jāuzsver, ka citi Baltijas tirgus dalībnieki, izveidojot to kolektīvās finansēšanas platformas, ir pārņēmuši Mintos platformas darbības struktūru un ar mūsu palīdzību izstrādātos juridiskos dokumentus kā industrijas labāko praksi.

Mūsu Regulētā tirgus eksperti piedalījās Latvijā bāzētās starptautiskās kriptovalūtas bitcoin maiņas platformas Paybis AML iekšējās kontroles izveidošanā. Minētā uzdevuma laikā mūsu eksperti veica AML risku novērtēšanu un sagatavoja ziņojumu par AML risku novērtējumu, kā arī izstrādāja AML procedūras un citus dokumentus.