Jaunumi Darba likumā no 1. augusta!

Laura Zalāna

In Darbinieki Posted

Ar 1. augustu stājušies spēkā vairāki grozījumi Darba likumā. Svarīgākās izmaiņas attiecas uz pārbaudes laika termiņiem, bērna tēva un aprūpētāja atvaļinājumu, darbiniekiem, kuru darba grafiks nav paredzams, kā arī atbildību par darba samaksu būvniecības jomā.

Pieņemti vairāki jaunievedumi attiecībā uz darbiniekiem, kas veic tādu darbu, kura darba grafiks nav pilnībā vai lielākoties paredzams. Ja šādam darbiniekam tiek noteikts nepilns darba laiks, tad darba līgumā jāparedz garantētais apmaksātais darba laiks mēneša ietvaros.  Tiek ieviestas atsauces stundas, kas ir laikaposms noteiktās dienās, kurās darbiniekam ir pienākums veikt darbu, ja tam pienācīgi pirms tam paziņots par darba veikšanas nepieciešamību. Minimālais paziņošanas laiks jānosaka darba līgumā.

Pārbaudes laika termiņš, ko līdz šim varēja noteikt līdz 3 mēnešiem, tagad dažos gadījumos tiek saīsināts, bet citos – pagarināts.

Līgumiem, kas tiek slēgti uz nenoteiktu laiku vai noteiktu laiku virs vienam gadam, nekas nemainās – pārbaudes laiks līdz 3 mēnešiem. Tomēr darba koplīgumā, kas noslēgts ar darbinieku arodbiedrību, pārbaudes laika ilgumu varēs noteikt garāku (bet ne ilgāku par 6 mēnešiem), pie nosacījuma, ka netiek samazināts darbinieku kopējais aizsardzības līmenis.

Galvenās izmaiņas attiecas uz līgumiem, kas tiek noslēgti uz noteiktu laiku līdz 1 gadam – maksimālais pārbaudes laika termiņš ir 2 mēneši, bet uz noteiktu laiku līdz 6 mēnešiem – pārbaudes laika ilgums tiek noteikts 1 mēnesis. Arī šos termiņus varēs pagarināt ar darba koplīgumu, bet ne ilgāk par 3 mēnešiem.

Īpašie atbildības noteikumi par darba samaksu būvniecības nozarē, kas agrāk bija noteikti tikai darbinieka nosūtīšanas gadījumā, tagad attieksies uz visiem darbiniekiem (gan Latvijā nodarbinātajiem, gan uz Latviju nosūtītajiem). Proti, Darba likums paredz darbinieku tiesības prasīt no galvenā būvuzņēmēja darba samaksu, ko saviem darbiniekiem nebūs samaksājis apakšuzņēmējs, kuram nodota pilnīga vai daļēja līgumsaistību izpilde par ēkas būvniecību vai specializēto būvdarbu veikšanu.

Pagarināts bērna tēva atvaļinājums. Grozījumi paredz bērna tēva tiesības uz 10 darba dienu ilgu atvaļinājumu (līdzšinējo 10 kalendāro dienu vietā) un tiesības to izmantot garāku periodu, nekā līdz šim – sešu mēnešu laikā pēc bērna piedzimšanas.

Izpildot Satversmes tiesas spriedumu, ar jaunajiem grozījumiem uz tāda paša ilguma atvaļinājumu kā bērna tēvam tiek dotas tiesības arī citai personai, kas nav bērna māte vai tēvs, lai pēc bērna mātes lūguma iesaistītos bērna aprūpē.

Bērna kopšanas atvaļinājums: viena daļa nevarēs būt īsāka par vienu nedēļu. Līdz šim minimālais ilgums nebija garantēts.

Darbiniekam, kuram būtisku medicīnisku iemeslu dēļ nepieciešams personīgi aprūpēt laulāto, vecāku, bērnu vai citu tuvu ģimenes locekli, vai personu, ar ko dzīvo vienā mājsaimniecībā (aprūpētāja atvaļinājums), būs tiesības uz 5 dienu atvaļinājumu bez algas saglabāšanas 1 gada laikā (ar iespēju to izmantot pa daļām).  

Paredzēta iespēja prasīt darba devējam darba laika organizācijas pielāgojumu darbiniekiem ar maziem bērniem līdz 8 gadu vecumam vai nepieciešamību aprūpēt ģimenes locekli. Darba devējam jāizvērtē pieprasījums un jāsniedz atbilde 1 mēneša laikā.