Privātuma politika

Ievads

Advokātu birojs “drill.” (“mēs”, “drill.”) ir datu pārzinis, kas apstrādā savu klientu (“Jūs”, “Klients”) personas datus, lai sniegtu savus pakalpojumus un nodrošinātu, ka Klients ir informēts par būtiskākajām norisēm viņu interesējošajās jomās.

Šī privātuma politika (“Privātuma politika”), cita starpā nosaka, kādiem nolūkiem un cik ilgi mēs apstrādājam Jūsu personas datus, un kādas ir Jūsu tiesības saistībā ar šo.

Lūdzam sazināties ar mums, ja Jums rodas kādi jautājumi par Jūsu personas datu apstrādi, rakstot uz e-pastu [email protected].

Kādā veidā drill. apstrādā Klientu personas datus

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus trim galvenajiem mērķiem: lai sniegtu pakalpojumus, izpildītu spēkā esošo likumu prasības un informētu Jūs par visām aktuālajām norisēm Jums būtiskajās jomās.

drill. vāc personas datus no dažādiem avotiem, tai skaitā no pašiem Klientus (to pārstāvjiem, pilnvarotajām personām, darbiniekiem utt.), publiski pieejamiem resursiem, datu bāzēm un reģistriem. Katrā atsevišķā gadījumā datu avoti atšķiras un ir atkarīgi no Klienta pieprasītajiem pakalpojumiem.  Datu avoti tiek noteikti un precizēti katram Klientam, lai mūsu pakalpojumus varētu sniegt pēc iespējas efektīvāk.

Pakalpojumu sniegšana

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus, lai sniegtu Jūsu pieprasītos pakalpojumus. Šī datu apstrāde ir nepieciešama līguma izpildei un noteiktu pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas.

Vairāk

Pakalpojuma sniegšanas ietvaros tiek veiktas šādas datu apstrādes darbības:

 1. “pazīsti savu klientu” principa īstenošana un iepriekšējās darbības pārbaude;
 2. pakalpojumu sniegšana saskaņā ar pakalpojumu līgumu un Klienta norādījumiem;
 3. saziņa ar trešajām personām saskaņā ar Klienta norādījumiem, ieskaitot pārstāvību tiesvedībā vai saziņu ar valsts iestādēm;
 4. saziņa ar Jums vai citām personām par aktuālajiem uzdevumiem;
 5. informācijas atjaunināšana un precīzas informācijas saglabāšana par Jums un aktuālajiem uzdevumiem;
 6. precīzu rēķinu izrakstīšana par sniegtajiem pakalpojumiem;
 7. pasākumu veikšana, lai iekasētu Klienta nenomaksātos parādus par mūsu pakalpojumiem;
 8. personas datu saglabāšana strīdu vai tiesvedības gadījumā.

Ja Klients nesniedz vai neizpauž personas datus, kas nepieciešami līguma noslēgšanai un/ vai izpildei, drill. nevar pilnībā vai daļēji (atkarībā no konkrētā gadījuma) izpildīt savas saistības pret Klientu. Katrā šādā gadījumā drill. informē Klientu par nepieciešamās informācijas nesniegšanas sekām.

Piemērojamo normatīvo aktu ievērošana

drill. ir vairāku normatīvo aktu, kuros noteiktas konkrētas datu apstrādes darbības, subjekts, tostarp noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas, sankciju pārkāpumu novēršanas un grāmatvedības jomās.

Kā advokātu birojs drill. ir arī Latvijas Republikas Advokatūras likuma subjekts, kurā izklāstītas mūsu advokātu birojā praktizējošo advokātu tiesības un pienākumi.

Vairāk

Lai nodrošinātu piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu, atsevišķos gadījumos drill. ir pienākums iegūt personas datus no dažādiem avotiem vai atklāt personas datus valsts iestādēm, neinformējot par to Klientu. Tas tiek darīts tikai tad, ja to paredz piemērojamie normatīvie akti. Saistībā ar šo drill. var pieprasīt no Klienta papildu informāciju un dokumentus, piemēram, dažādu reģistru izrakstus, naudas līdzekļu izcelsmes apliecinājumu, personu apliecinošu dokumentu kopijas.

Ja Klients nesniedz vai neizpauž personas datus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu piemērojamo normatīvo aktu ievērošanu, drill. nevar pilnībā vai daļēji (atkarībā no konkrētā gadījuma) izpildīt savas saistības saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un līdz ar to nevar sniegt pakalpojumus Klientam. Katrā šādā gadījumā drill. informē Klientu par nepieciešamās informācijas nesniegšanas sekām.

 • Informatīvu materiālu nosūtīšana

drill. laiku pa laikam var nosūtīt saviem Klientiem būtisku jaunāko informāciju par norisēm jomās, kuras, mūsuprāt, varētu Klientu interesēt. Piemēram, ja Klients ir noslēdzis līgumu ar drill. par ilgstošu pakalpojumu sniegšanu saistībā ar nekustamiem īpašumiem, drill. var nosūtīt Klientam jaunāko informāciju par pēdējiem notikumiem un attiecīgajiem drill. sniegtajiem pakalpojumiem nekustamo īpašumu jomā, kas varētu interesēt Klientu.

Vairāk

Informatīvie materiāli tiek nosūtīti, pamatojoties uz drill. leģitīmajām interesēm informēt savus Klientus par aktuālajiem notikumiem noteiktās jomās, kas varētu interesēt Klientus vai arī ietekmēt to intereses. Tas arī ļauj drill. informēt Klientu par drill. piedāvāto palīdzību.

drill. nodrošina iespēju atteikties no informatīvo materiālu saņemšanas, attiecīgajā e-pastā noklikšķinot uz saites ‘atteikties’ vai tieši sazinoties ar drill. – izmantojot e-pastu [email protected] vai sazinoties ar attiecīgo advokātu, kurš Jums sniedz pakalpojumus.

Kam drill. nodod Klienta personas datus

Pakalpojumu sniegšanas laikā drill. var nodot Jūsu personas datus trešajām personām, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, kurjeriem, IT pakalpojumu sniedzējiem, maksājumu iestādēm, pasta pakalpojumu sniedzējiem, tulkiem, kā arī citām personām, ja tas nepieciešams, lai mēs varētu sniegt Jums pakalpojumus, piemēram, valsts iestādēm, notāriem, līguma darījuma partneriem utt.   Tas var ietvert datu nodošanu ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas.

Jebkura personas datu izpaušana notiek, pamatojoties uz nepieciešamību zināt un attiecīgi ievērojot stingrus klienta-advokāta attiecību konfidencialitātes noteikumus.

Vairāk

drill. var nodot Klienta personas datus personām ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas tādā apjomā, kā  to tieši pieprasa Klients vai ja tas ir nepieciešams, lai izpildītu ar Klientu noslēgto līgumu, vai ja to nosaka  piemērojamie tiesību akti. Katrā šādas datu nodošanas gadījumā drill. informē Klientu par plānoto datu nodošanu un, ja nepieciešams, īsteno papildu drošības pasākumus.

Atsevišķos gadījumos, ko nosaka piemērojamie normatīvie akti, drill. var būt pienākums izpaust Klienta personas datus valsts un pašvaldību iestādēm, neinformējot par to Klientu. Šādos gadījumos dati tiek izpausti tikai tādā apmērā, kā to tieši nosaka attiecīgie normatīvie akti, un tikai pamatojoties uz attiecīgas valsts vai pašvaldību iestādes pamatotu pieprasījumu. Pirms datu izpaušanas valsts vai pašvaldības iestādēm drill. izskata un izvērtē pieprasījuma likumību un pamatotību, kā arī pieprasīto datu apjoma proporcionalitāti.

Cik ilgi drill. glabā Klienta personas datus

 

Atšķirīgas Klienta datu kategorijas tiek glabātas dažādu laika posmu, atkarībā no dokumenta, kurā ietverti attiecīgie personas dati, informācijas nozīmīguma un svarīguma, piemērojamo normatīvo aktu prasībām un nepieciešamības aizstāvēt vai celt jebkādas juridiskas prasības.

Klienta personas dati tiek glabāti tādā apjomā, kāds nepieciešams attiecīgā datu saglabāšanas mērķa sasniegšanai, un, tiklīdz šis mērķis ir sasniegts, personas dati tiek iznīcināti drošā veidā, nodrošinot, ka tos nevar atjaunot.

Vairāk

Jūsu ērtībai zemāk esam apkopojuši aptuvenos datu glabāšanas termiņus galvenajiem mērķiem:

 • grāmatvedības vajadzībām glabā Klienta personas datus, kas saistīti ar noslēgto un izpildīto līgumu, ne mazāk kā 5 (piecus) gadus pēc līguma izpildes;
 • noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas vajadzībām glabā Klienta datus saistībā ar Klienta identitātes pārbaudīšanu un naudas līdzekļu izcelsmi (ieskaitot personu apliecinoša dokumenta kopiju un visus saistītās saziņas datus) ne mazāk kā 5 (piecus) gadus no līguma noslēgšanas dienas;
 • strīdu vai tiesvedības izšķiršanas nolūkos glabā Klienta datus saistībā ar sniegtajiem pakalpojumiem vismaz 5 (piecus) gadus pēc līguma izpildes;
 • saziņas informācija (piemēram, e-pasta sarakste) tiek glabāta vismaz 3 (trīs) mēnešus līdz 5 (pieciem) gadiem atkarībā no tā, vai tajā ir būtiska informācija par līguma izpildi vai pakalpojumu sniegšanu (piemēram, tiek mainīti līguma noteikumi vai Klients iesniedz sūdzību par pakalpojumu kvalitāti utt.).

Lūdzam ņemt vērā, ka šie glabāšanas termiņi var tikt mainīti piemērojamo normatīvo aktu grozījumu, drill. iekšējo noteikumu izmaiņu rezultātā vai citu apstākļu dēļ. Šie noteikumi ir tikai aptuveni, kas paredzēti Klientu ērtībai, un nav saistoši drill.

Klienta tiesības attiecībā uz datu apstrādi

drill.   ir apņēmies atvieglot Klientiem zemāk minēto tiesību izmantošanu un nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas sniedz atbildi uz Klienta lūgumu izmantot šīs tiesības un rīkoties atbilstoši minētajam pieprasījumam.

Ja Jūs vēlaties izmantot savas datu subjekta tiesības, Jūs to varat darīt vienā no šādiem veidiem:

 • nosūtot elektronisku pieprasījumu uz [email protected];
 • nosūtot parakstītu pieprasījumu uz Alberta iela 1-11, Rīga LV-1010, Latvija;
 • kontaktējoties ar attiecīgo advokātu, kurš Jums sniedz pakalpojumus ietvaros.

drill. patur tiesības pieprasīt papildu informāciju no Klienta, lai pārbaudītu personas identitāti, kura nosūtījusi pieprasījumu, un aizsargātu Klienta datus no izpaušanas nepiederošām personām.

Zemāk ir sniegts Klienta tiesību kopsavilkums.

 • Piekļuves tiesības

Klients ir tiesīgs saņemt informāciju par to, vai drill. apstrādā vai neapstrādā Klienta personas datus, un ja drill. šādus datus apstrādā, Klients var pieprasīt Klienta personas datu, kas tiek apstrādāti, kopiju.

Izmantojot šīs tiesības, Klients iegūs informāciju par to, kā tiek apstrādāti konkrēti viņa personas dati. Šī informācija var atšķirties no Privātuma politikā aprakstītās vispārējās datu apstrādes.

 • Tiesības labot personas datus

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai drill. labo Klienta neprecīzos vai nepareizos personas datus. Mums būs jāpārbauda, vai grozītie dati ir patiesi un precīzi.

drill. patur tiesības atteikties labot Klienta norādīto informāciju, ja tam ir pamatoti iemesli, piemēram, lai saglabātu vēsturisko informāciju par naudas līdzekļu izcelsmi naudas atmazgāšanas novēršanas nolūkā.

 • Tiesības dzēst personas datus

Klientam ir tiesības pieprasīt, lai drill. dzēš Klienta datus. Šīs tiesības var īstenot, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 1. ir sasniegts datu apstrādes mērķis;
 1. personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar mērķiem, kādiem tie tika vākti vai citā veidā apstrādāti;
 1. Klients atsauc sniegto piekrišanu;
 1. Klients iebilst pret apstrādi;
 1. personas datu apstrāde ir notikusi nelikumīgi;
 1. personas dati ir jādzēš, lai ievērotu noteikto juridisko pienākumu.

drill. patur tiesības noraidīt pieprasījumu dzēst Klienta personas datus, ja tam ir likumīgs un juridisks iemesls, piemēram, lai ievērotu noteiktu juridisku pienākumu, kas nosaka apstrādi, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības vai statistikas vajadzībām, veicot atbilstošus tehniskus vai organizatoriskus drošības pasākumus.

 • Tiesības uz personas datu apstrādes ierobežošanu

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai drill. ierobežo apstrādi, ja pastāv viens no zemāk minētajiem iemesliem:

 1. Klients apstrīd personas datu precizitāti – uz laiku, kamēr pārbauda personas datu precizitāti;
 1. apstrāde ir nelikumīga, un Klients iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu;
 1. personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami Klientam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības;
 1. Klients ir iebildis pret apstrādi, kamēr tiek pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmā interese ir svarīgāka par Klienta interesēm.

Klienta personas datu apstrādes ierobežošanas gadījumā drill. apstrādā Klienta personas datus tikai pēc Klienta piekrišanas saņemšanas vai lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības, vai lai aizstāvētu citas fiziskas vai juridiskas personas tiesību aizsardzībai, vai svarīgu sabiedrības interešu dēļ. Šis neattiecas uz personas datu glabāšanu.

 • Tiesības iebilst pret personas datu apstrādi

Klients ir tiesīgs iebilst pret personas datu apstrādi saistībā ar tiešo mārketingu vai apstrādi, kas balstās uz drill. leģitīmo interesi, bet, ņemot vērā Klienta konkrēto situāciju, tas vēlas iebilst pret šādu apstrādi minētās konkrētās situācijas dēļ.

 • Tiesības uz datu pārnešanu, ciktāl tas ir iespējams

Klients ir tiesīgs pieprasīt, lai drill. pieņem un nosūta Klienta personas datus Klientam vai citam datu pārzinim. Klients var realizēt šīs tiesības, ciktāl Klients ir sniedzis datus, pamatojoties uz piekrišanu vai līgumu, un apstrāde tiek veikta, izmantojot automātiskus līdzekļus.

Šīs tiesības attiecas arī uz neapstrādātiem datiem, kurus ir sniedzis Klients, kas attiecas uz Klienta darbību vai izriet no Klienta novērošanas, piemēram, aktivitāšu vēstures, vietnes lietošanas vēstures. Tomēr tas neattiecas uz datiem, ko drill. rada, piemēram, riska novērtēšanas nolūkā, lai ievērotu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas noteikumus un politiku.

 • Tiesības iesniegt sūdzību nacionālajai personas datu aizsardzības iestādei

Neskaidrību gadījumā saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi Jūs varat vērsties pie drill., un mēs centīsimies sniegt atbildi vai rast risinājumu Jūsu problēmai. Tomēr, ja Jūs esat pārliecināts, ka mēs nevaram rast risinājumu, Klients ir tiesīgs iesniegt sūdzību nacionālajā fizisko personu datu aizsardzības iestādē par drill. veiktajām datu apstrādes darbībām.

Latvijas Republikas nacionālās personu datu aizsardzības iestādes kontaktinformācija:

Datu Valsts Inspekcija, Blaumaņa iela 11/13-15, Rīga LV-1011, Latvija, tālr.: +371 67223131, e-pasts: [email protected].

Izmaiņas Privātuma politikā

drill. ir tiesības jebkurā laikā veikt izmaiņas Privātuma politikā, publicējot tās mājaslapā, kā arī atsevišķi informējot Klientus, nosūtot tiem e-pastu. Jebkura Privātuma politikas versija, kas publicēta mājaslapā, aizstāj visas iepriekšējās Privātuma politikas versijas un stājas spēkā nekavējoties pēc tās publicēšanas vai norādītās spēkā stāšanās dienas.